POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 • Home
 • / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności 

BauKV jest zaangażowane w ochronę Twoich danych osobowych i prywatności. Dane osobowe to dane, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje rodzaj informacji osobowych, jakie zbieramy lub otrzymujemy, w jaki sposób je wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy, w jaki sposób korzystamy z plików cookie i podobnych technologii, jak również omawia Twoje prawa i możliwości wyboru.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych na końcu tej strony.

Dane osobowe, które zbieramy

Zbieramy lub prosimy Cię o podanie danych osobowych, gdy:

 • Kontaktujesz się z nami poprzez e-mail, telefon, pocztą lub w inny sposób;
 • Prosisz o ofertę, pomoc, pliki do pobrania lub informacje;
 • Zakupujesz polisę;
 • Subskrybujesz newsletter  lub materiały informacyjne;  
 • Bierzesz udział w ankietach, konkursach lub innych działaniach promocyjnych.

Rodzaje danych osobowych, o które możemy poprosić, będą zazwyczaj oczywiste dla Ciebie w momencie ich podania i mogą obejmować:

Imię i nazwisko;

Dane kontaktowe (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);

Informacje związane z zatrudnieniem;

Dane do logowania (np. nazwa użytkownika);

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w jednej z naszych ankiet on-line, które przeprowadzamy, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych kategorii danych osobowych.

Informacje, które zbieramy automatycznie

Oprócz danych osobowych, które nam podajesz, nasze serwery internetowe automatycznie zbierają nazwy domen wszystkich odwiedzających stronę BauKV. Korzystamy również z usług analitycznych firm zewnętrznych, które mogą zbierać informacje takie jak Twój adres IP, rodzaj urządzenia, ID urządzenia i inne informacje techniczne, za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii śledzenia.

W niektórych krajach, łącznie z krajami w Europejskim Obszarze Gospodarczym, niektóre z tych informacji mogą być uznawane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi prawami w zakresie ochrony danych. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze poznanie osób odwiedzających naszą Stronę, wraz z tym skąd pochodzą i jakie treści na naszych stronach są dla nich interesujące. Wykorzystujemy te informacje dla naszych wewnętrznych celów analitycznych oraz w celu polepszenia jakości i odpowiedniości zawartości naszej Strony dla odwiedzających. Niektóre z tych informacji mogą być zbierane za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii śledzenia.

Informacje, które zbieramy od osób trzecich

Czasami możemy otrzymać Twoje dane osobowe ze źródeł zewnętrznych, ale ma to miejsce tylko, gdy te osoby trzecie mają do tego prawo lub gdy prawo wymaga od nich ujawnienia nam Twoich danych osobowych. Rodzaje danych, jakie możemy zbierać od osób trzecich obejmują dane kontaktowe, informacje do rozliczeń i dane do dostawy. Informacje otrzymane od osób trzecich wykorzystujemy w celu dostarczenia wymaganego produktu, usługi lub rozwiązania.

Jak wykorzystujemy te informacje

Ogólnie, dane osobowe, które od Ciebie zbieramy wykorzystujemy tylko w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub podobnych oraz w celach określonych w chwili zbierania tych danych osobowych. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w szczególności do:

 • Dostarczania produktów, usług lub rozwiązań, które zakupisz, do spełnienia warunków umów zawartych z Tobą oraz do zarządzania naszymi relacjami biznesowymi;
 • Do aktywacji, rejestracji lub aktualizacji produktów, które od nas zakupiłeś;
 • Wysyłania ważnych powiadomień dotyczących naszych warunków świadczenia usług i polityk;
 • Prowadzenia, oceniania i usprawniania naszej działalności (w tym opracowywania nowych produktów i usług; doskonalenia i ulepszania naszych usług; analizowania naszych produktów);
 • Prowadzenia analizy i przetwarzania danych (w tym badań rynku i klientów, badań satysfakcji klienta);
 • Ochrony przed oszustwem i innymi bezprawnymi działaniami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami, ustanawiania, wykonywania i chronienia praw, oraz do prowadzenia działalności zgodnej z naszymi prawnymi i regulacyjnymi zobowiązaniami zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Dbania o fizyczne bezpieczeństwo naszych obiektów (np. dzienniki gości) oraz bezpieczeństwo elektroniczne;
 • Informowania Cię o zbliżających się wydarzeniach, aktualizacjach, aktualnościach i najnowszych produktach, usługach, rozwiązaniach i innych ofertach, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami w zakresie przekazywania informacji;

Prowadzenie i zarządzania naszą stroną internetową

Możemy również wykorzystywać informacje na Twój temat w sposób zbiorczy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych klientów, w celu oceny i udoskonalenia naszej oferty. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych W obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i konkretnego celu, dla którego je zebraliśmy lub poprosiliśmy o nie. Niemniej jednak zazwyczaj zbieramy dane osobowe tylko gdy:

 • mamy na to Twoją zgodę;
 • dane te są nam potrzebne do świadczenia usługi lub wykonania umowy lub porozumienia zawartego z Tobą; lub
 • gdy przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest sprzeczne z Twoimi interesami w zakresie ochrony danych ani podstawowymi prawami i swobodami.

W niektórych przypadkach możemy również być prawnie zobowiązani do zbierania Twoich danych osobowych lub możemy potrzebować tych danych w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów innej osoby. W razie pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej, na której gromadzimy lub wykorzystujemy dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych pod nagłówkiem kontakt” poniżej.

Jak chronimy dane osobowe

Ochronę danych osobowych i prywatność traktujemy bardzo poważnie. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Jako że przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet i przesyłanie takie odbywa się na własne ryzyko.

Przechowywanie danych

Dane osobowe, które zbieramy przechowujemy wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebą biznesową (np. w celu dostarczenia usługi lub rozwiązania lub w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych). Jeśli nie będziemy mieli bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu przechowywania danych osobowych w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do momentu ich usunięcia.

Twoje prawa i możliwości wyboru

W zakresie przewidzianym przez prawo właściwe dla danej jurysdykcji, możesz:

 • mieć prawo dostępu do pewnych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, oraz do otrzymania ich kopii;
 • aktualizować lub korygować nieścisłości w tych informacjach;
 • sprzeciwić się wobec wykorzystaniu Twoich danych osobowych;
 • zablokować lub usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy danych;
 • sprzeciwić się wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
 • poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • wnieść o przeniesienie swoich danych osobowych.

Masz również prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wysyłanych przez nas informacji marketingowych. Możesz skorzystać z tego prawa klikając na link „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” w wysyłanych przez nas e-mailach marketingowych. Podobnie, jeśli zgromadziliśmy i przetworzyliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przez nas przeprowadzonego przed tym wycofaniem, ani na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawne podstawy przetwarzania danych inne niż zgoda. Masz prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych w związku z naszym gromadzeniem i wykorzystywaniem Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych. W celu ochrony prywatności i utrzymania bezpieczeństwa możemy podjąć kroki zmierzające do weryfikacji Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu do informacji.

Przekazywanie międzynarodowe

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym mieszkasz. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych niż w Twoim kraju (a w niektórych przypadkach przepisy te mogą nie być tak samo restrykcyjne). Przekazując Twoje dane osobowe do innych krajów polegamy na:

Decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących adekwatności, w których uznaje się, że kraje nienależące do EOG wymienione tutaj posiadają przepisy krajowe chroniące dane osobowe na zasadniczo podobnym poziomie wymaganym przez prawo Unii Europejskiej;

Standardowych klauzulach kontraktowych Komisji Europejskiej, które nakładają na odbiorców danych osobowych spoza EOG obowiązek dalszej ochrony danych osobowych, które otrzymują, zgodnie ze standardami określonymi w prawie Unii Europejskiej; lub innych zgodnych z prawem mechanizmach dotyczących przekazywania danych lub odstępstwach od ograniczeń w przekazywaniu danych. Więcej informacji udostępnimy na życzenie. Proszę skorzystać z informacji kontaktowych poniżej.

Zmiany i kontakt

Jeśli powstanie taka potrzeba, możemy zaktualizować tę Politykę Prywatności w związku ze zmianami zachodzącymi w prawie, technice lub działalności. Po zaktualizowaniu powiadomienia o prywatności podejmiemy odpowiednie środki w celu powiadomienia Cię o tym fakcie zgodnie z wagą wprowadzonych przez nas zmian. Jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, uzyskamy Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany w Polityce Prywatności. Sprawdzając datę „ostatniej aktualizacji” wyświetlaną na górze niniejszej Polityki Prywatności możesz dowiedzieć się, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.


W przypadku pytań dotyczących tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem: biuro@baukv.de